Գրանցված | Career

Աննա Նասիբյան Ռաֆիկ

Անուն Ազգանուն Հայրանուն Աննա Նասիբյան Ռաֆիկ
Ոլորտ Ադմինիստրատիվ Ծառայություն,,
Սեռ Իգական
Կրթական աստիճան Մագիստրատուրա
Բուհ Վանաձորի պետական համալսարան
Ֆակուլտետ, Մասնագիտություն Բանասիրական բանասեր, հայոց լեզվի ուսուցիչ
Լեզուների իմացություն ռուսերեն,անգլերեն
Մասնագիտությամբ Աշխատավայր Վանաձորի պետական մանկավարժական ինստիտուտ, ուսումնամեթոդական վարչություն մեթոդիստ - տնտեսագետ 1. ëïáõ·»É ³ÙµÇáÝÝ»ñÇ ¨ ¹³ë³ËáëÝ»ñÇ ³Ýѳï³Ï³Ý ͳÝñ³µ»éÝí³ÍáõÃÛáõÝÝ»ñÁ. 2. Ùß³Ï»É ³éϳ ¨ Ñ»é³Ï³ áõëáõóÙ³Ý ³ß˳ï³Ýù³ÛÇÝ åɳÝÝ»ñÁ. 3. ѳٳӳÛÝ ·áñÍáÕ áõëáõÙÝ³Ï³Ý åɳÝÝ»ñÇ` ѳßí³ñÏ»É ³ÙµÇáÝÝ»ñÇ áõëáõÙÝ³Ï³Ý ³ß˳ï³ÝùÝ»ñÇ Í³í³ÉÁ. 4. ѳßí³ñÏ»É ³ÙµÇáÝÝ»ñÇ Ñ³ëïÇùÝ»ñÁ. 5. ï»Õ»Ï³ïíáõÃÛáõÝ Ñ³í³ù»É ÇÝï»ñÝ»ï³ÛÇÝ Ï³ÛùÇó ²äÐ ¨ »íñáå³Ï³Ý »ñÏñÝ»ñÇ ÏñÃ³Ï³Ý Ñ³Ù³Ï³ñ·»ñÇ í»ñ³µ»ñÛ³É. 6. ϳï³ñ»É Ññ³íÇñí³Í ųٳí׳ñ³ÛÇÝ ÑÇÙáõÝùÝ»ñáí ³ß˳ïáÕÝ»ñÇ Ñ³ßí³éáõÙ. 7. óñÙ³óÝ»É ¨ í»ñÉáõÍ»É ï³ñµ»ñ Ù³ëݳ·ÇïáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Ñ³Ù³ñ ݳ˳ï»ëí³Í Íñ³·ñ»ñÁ. 8. ëïáõ·»É ³ß˳ï³Ýù³ÛÇÝ åɳÝÝ»ñÇ ¨ ¹³ë³óáõó³ÏÝ»ñÇ Ñ³Ù³å³ï³ë˳ÝáõÃÛáõÝÁ. 9. Ù³ëݳÏó»É Ýáñ ÏñÃ³Ï³Ý Íñ³·ñ»ñÇ Ùß³ÏÙ³Ý ·áñÍÁÝóóÇÝ. 10. áõëáõÙݳëÇñ»É ³ß˳ï³ÝùÇ ¨ ÏñÃ³Ï³Ý Í³é³ÛáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ßáõϳÛÇ å³Ñ³Ýç³ñÏÁ. 11. ϳï³ñ»É ջϳí³ñáõÃÛ³Ý ¨ ³ÝÙÇç³Ï³Ý ջϳí³ñÇ ³é³ÝÓÇÝ Í³é³ÛáÕ³Ï³Ý Ñ³ÝÓݳñ³ñáõÃÛáõÝÝ»ñ:
Ոչ Մասնագիտությամբ Աշխատավայր
Աշխատավարձի ցանկալի չափը 80000 դր - 150000 դր
Համակարգչային իմացություն MS office
Այլ հմտություններ
Վարորդական իրավունք
Էլ.փոստ nasanna81@mail.ru
Հեռախոս բջջ. 099-81-31-03